Vocational Management Information System
 
E-Office ระบบงานธุรการ ระบบงานกิจการ ระบบงานการเงิน ระบบงานบุคคล
ระบบงานแผน ระบบงานประกัน ระบบงานวิชาการ ระบบงานทะเบียน สำหรับผู้บริหาร
รับสมัครนักศึกษา ระบบงานชุมชนสัมพันธ์ ข้อสอบออนไลน์ Admin บทความและงานวิจัย
ระบบงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ Innovation นวัตกรรมของนักศึกษา ระบบงานกิจกรรม E-SAR 2555
 
วิเคราะห์และออกแบบโดยผู้อำนวยการ เขียนโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือดัดแปลง