รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. (ภาคเช้า)120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์บ้านใหม่ปากเกร็ด นนทบุรี11120025509215025900095พลตรีสนอง แน่งอนงค์พันเอกวันชัย ประสานเสียงพันเอกไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
2วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา39/48 ม.3 ซอยลำลูกกา65ลาดสวายลำลูกกา ปทุมธานี12150025328090-3025328098ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณนางพัชรา พจน์ธนมาศดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ
3วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)330 ม.2 ถ.แพรกษาต.ท้ายบ้านใหม่อ.เมือง สมุทรปราการ1028002-382-747102-382-7471นางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูลนางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูลนางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูล
4โรงเรียนเกริกวิทยาลัย18/9 ถ.บางนา - ตราดบางโฉลงบางพลี สมุทรปราการ1054002-312524402-3125244นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์นายเกริกก้อง มังคละพฤกษ์
5วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ6/9 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์บางพลีใหญ่บางพลี สมุทรปราการ1054002-385550902-3855509 นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญนางสาวภาณินี แสงหิรัญนางศรัณยา แสงหิรัญ
6วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)46/7 หมู่ 12บางพลีใหญ่บางพลี สมุทรปราการ1054002-337382902-3373829นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์นายอนันท์ งามสะอาด
7วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ63/6 หมู่ที่ 21 ถนนคลองอาเสี่ยต.บางพลีใหญ่อ.บางพลี สมุทรปราการ1054002-346-536302-346-5360ดร.ปฏิมา รุ่งเรืองนายสุนทร ประโยชน์อุดมกิจดร.ปฏิมา รุ่งเรือง
8วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ120/20บางเสาธงบางเสาธง สมุทรปราการ1057002-705353602-7053530นายอำพัน ผันประเสริฐนายอำพัน ผันประเสริฐนางสาวนวรัตน์ ศึกษากิจ
9วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ99/553 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองอ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ1027002-388-154102-388-1543นายเจต ประภามนตรีพงศ์นายเจต ประภามนตรีพงศ์นางปรารถนา ศรีสุข
10วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรีธรรมโชติบางพุทราเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี16000036511907036511907ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์นางสาวจำปา พิมมาตย์นางละม้าย สิทธิพงษ์
11วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์14/5 หมู่ที่ 6ต.สวนใหญ่อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี1100002-967-505002-967-3932ดร.ณิชาภัทร จารุจินดาดร.กัณฐชา จารุจินดานางวรลักษณ์ ไชยเดชะ
12วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์20/29 ซอยวัดบัวขวัญ (งามวงศ์วาน 23) ถนนงามวงศ์วานต.บางเขนอ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี11000028212555 028212680คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุลคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาดคุณวิเชียร เนียมน้อม
13วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ41/1 หมู่ 14ต.บางม่วงอ.บางใหญ่ นนทบุรี11140029247601-5029247606นายชยุต จุลชาตนายชยุต จุลชาตนางสาวกาญจนา คำศิริ
14วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี9 หมู่ที่ 4 ซอยรัตนเพียร ถนนบางกรวย-ไทรน้อยต.โสนลอยอ.บางบัวทอง นนทบุรี11110025712690-2025717055นายวาชิต รัตนเพียรนายวาชิต รัตนเพียรนายทวีป อุรัจฉัท
15วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง91/2 ม.3ต.บางรักพัฒนาอ.บางบัวทอง นนทบุรี1111002 920-644002 920-8133นางประไพพรรณ เสมาเงิน
16วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ109/1 ถ.ภูมิเวทปากเกร็ดปากเกร็ด นนทบุรี11120029635051025796110นายภัทร วัฒนพฤกษานายพุฒิพงศ์ จันทร์อำไพนายพุฒิพงศ์ จันทร์อำไพ
17วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี54 ถ.รัตนาธิเบศร์ต.บางกระสออ.เมือง นนทบุรี11000025891133025899889นายประสาน ประวัติรุ่งเรืองนางประนอม วิโรจน์วรรณนายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
18วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี100 ม.2 ต.บางรักน้อยอ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี110000816538211028042173นายภิญโญ ภิรมย์นางสุเนตร ภิรมย์ดร.โรจนะ ภิรมย์
19วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง16/3 ม.2ต.บางหลวงอ.เมือง ปทุมธานี1200002-581554802-9782844ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะนางสาวสุภาพร ชอบนิทัศน์
20วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี130 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์บ้านกลางเมืองปทุมธานี ปทุมธานี12000029796720029796721ดร.ชนากานต์ ยืนยงผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยงนายจตุรงค์ เพชรสงคราม
21โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. (ภาคบ่าย)120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์บ้านใหม่ปากเกร็ด นนทบุรี11120025509215025900095พลตรีสนอง แน่งอนงค์พันเอกวันชัย ประสานเสียงพันเอกไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
22วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี33ละหารบางบัวทอง นนทบุรี111100926142812-นายอนันต์ วันแอเลาะนางอภินันท์ วันแอเลาะนายเมธัส วันแอเลาะ
23วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง69 หมู่.2บ้านโข้งอู่ทอง สุพรรณบุรี72160035969957035969957นางสาวลำยอง เหมือนงิ้วนางสาวปริญญาภรณ์ แก้วชัยฤทธิ์กุลนางสาวลำยอง เหมือนงิ้ว
24วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา21/23 หมู่ 2ต.ท่าวาสุกรีอ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000035321202035321163นายธนวัฒน์ บุญพรนางทิพาพร สันติตรานนท์นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์
25วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา94 หมู่ 6ต.ไผ่ลิงอ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000035-335873035-335409 น.ส.สมจิตร ศิริเสนานายสรวรรธน์ ศิริเสนาน.ส.สมจิตร ศิริเสนา
26วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา21/48 หมู่ 2ต.ท่าวาสุกรีอ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000035242247035243052นางมาลา ชูกิตติกุลนางกนกรัตน์ ศรีกล่ำนายยืนยง ชูกิตติกุล
27วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ123/1สามกอเสนา พระนครศรีอยุธยา13110083-1574342-นายธิภัทร สุวานิชนายธิภัทร สุวานิชนางดารารัตน์ นิลกระ
28วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ91/1 หมู่ที่ 1 ถนนโรจนะธนูอุทัย พระนครศรีอยุธยา13000035-336-335035-213-942นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์นางสุมนา เสือเอกนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์
29วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี5/45 ม.3ต.ป่าตาลอ.เมือง ลพบุรี150000632126222 -นางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรตนางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรตนายกิตติพงศ์ ไพรสณฑ์
30วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี60/10 ถนนนเรศวรป่าตาลเมืองลพบุรี ลพบุรี15000036-776707036-413262นางศุภารมย์ จำเดิมนางสาววิศัลยา จำเดิมดร.อัครเดช จำเดิม
31วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้95/11 หมู่ 4เทศบาลเมืองเขาสามยอดเมือง ลพบุรี15000036412278036411857นายศิริชัย สุนาถวนิชย์กุลนายดุลย์ สุนาถวนิชย์กุลนางพรทิพย์ โพธิ์บัว
32วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี237ต.ทะเลชุบศรอ.เมือง ลพบุรี15000036412568,4-นายพงษ์พันธ์ วรพิพัฒน์นายพงษ์พันธ์ วรพิพัฒน์นางอุบล เขียนบรรจง
33วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล244/4 หมู่ 6ต.ลำนารายณ์อ.ชัยบาดาล ลพบุรี15130036680114036680114นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์
34วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง555 หมู่ 2 หนองม่วงหนองม่วง ลพบุรี15170036-432266-นางสาวพรพิมล อาสนะทองนายโอภาส เฉลยพงษ์นางสาวพรพิมล อาสนะทอง
35วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรีธรรมโชติบางพุทราเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี16000036511907036511907ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์นางสาวจำปา พิมมาตย์ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์
36วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมันสระบุรี116/2 หมู่ 10ตาลเดี่ยวแก่งคอย สระบุรี18110036358311036358312ดร.มนูญ ชื่นชมดร.มนูญ ชื่นชมนางพร้อมพงษ์ ชื่นชม
37วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี90/2 ซอยสุขาภิบาล 3 ถนนมิตรภาพชำผักแพวแก่งคอย สระบุรี181100-3620-03430-3620-0344นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยานายจรัญ กลับกลายนายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ
38วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ156/5 หมู่ 3 ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิทบ้านสวนเมือง ชลบุรี20000038285371038279455นายบำรุง ศิริมังคละน.ส.วริศรา ศิริมังคละนายเกียรติวิสุทธิ์ สมบูรณ์
39วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 60/9 หมู่ 4 ซ.สุขาภิบาล 11 ถนน.สุขาภิบาลต.หนองข้างคอกอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038-151089038-151089นางเอกเอื้อย แสงหิรัญนางเอกเอื้อย แสงหิรัญนายวัลลภ ก้อนทองคำ
40วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ856ขต.บางปลาสร้อยอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038271558038271559ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณดร.พัชรี สร้อยสกุล
41วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี80/90 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทต.เสม็ดอ.เมือง ชลบุรี20000038784681-4038783313ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์นายไชยยศ ตันประภัสร์ดร.วรรณา ตันประภัสร์
42วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ478ต.มะขามหย่งอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038-270555038-270962นายวรศักดิ์ วัชรกำธรนายสง่า ธนสงวนวงศ์นางภัทรานิษฐ์ จำเนียร
43วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ89 หมู่8ต.หนองรีอ.เมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี20000038476599038476599 ตดร.มณีพรรณ เมธาประยูรนางสาวสุภาสินี เมธาประยูรนางนงลักษณ์ ก่อเกียรติวนิช
44วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี55/5 ม.1ต.หนองซ้ำซากอ.บ้านบึง ชลบุรี20170038379523038379523นายอำนวย อัครเดชเรืองศรีนางเสาวลักษณ์ อัครเดชเรืองศรีนายอำนวย อัครเดชเรืองศรี
45วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ119 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือต.นาเกลืออ.บางละมุง ชลบุรี20150038-423938038-423938นายนิวัตร หมดราคี
46วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาสุขุมวิทซอย 50 พัทยาใต้หนองปรือบางละมุง ชลบุรี20150038-415611038-415606นายนิคม หมดราคีดร.มัลลิกา จันตะบุตรนางชาญา สมแก้ว
47วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ310/6 ม.6หนองปรือบางละมุง ชลบุรี20150038-411064038-414649สุนันท์ ประเสริฐสมสุรเดช ประเสริฐสมปิยะดี ประเสริฐสม
48วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ119 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือต.นาเกลืออ.บางละมุง ชลบุรี20150038-423938038-423938นายนิคม หมดราคี
49วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึงอ.พานทอง ชลบุรี20160038206081038206788นายสมชาย งามวงษ์วานนายสุรพงษ์ เจริญบูลย์วิวัฒน์นายประเสริฐ กลิ่นชู
50วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง38/29ต.ทุ่งสุขลาอ.ศรีราชา ชลบุรี20230038490490038490492นางสาวแจ่มจันทร์ อินนิวัตร์นางสาวแจ่มจันทร์ อินนิวัตร์ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
51วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง75/2 ม.10 ทุ่งสุขลาศรีราชา ชลบุรี20230038494063038494066ดร.ยงลักษณ์ บุญจี๊ดนายภาคภูมิ บุญจี๊ดนางสาวภาตะวัน บุญจี๊ด
52วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา12/19 หมู่ 2ต.ทุ่งสุขลาอ.ศรีราชา ชลบุรี20230038351785-นายสมาน บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์นายเขมวิทย์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์นางหนึ่งฤทัย อินทเศียร
53วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ175 หมู่ 9ต.นาจอมเทียนอ.สัตหีบ ชลบุรี20250038237718038235093นายยศ นัยประยูรนายศิริชัย คุรุเสถียรนายศิริชัย คุรุเสถียร
54วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ133/5 หมู่ 8ต.บางเสร่อ.สัตหีบ ชลบุรี20250033-038647033-038647ดร.นิวัตร หมดราคีดร.นิวัตร หมดราคีนายอภิวิชญ์ ปีนัง
55วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค134/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ซ.วัดประชุมคงคาต.บางละมุงอ.บางละมุง ชลบุรี20150038-234343038-234343นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์
56วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ชลบุรี
57วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ111 หมู่ 2บางพระศรีราชา ชลบุรี201100-3834-18880-3834-2111ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณนายภาคภูมิ แดงใสนางเกษร วุฒิสินธ์
58วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย79/4 ม.4บึงศรีราชา ชลบุรี20230094-5530242038-042049นางปิยวรรณ แท่นสุวรรณ์นางปิยวรรณ แท่นสุวรรณ์นายเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์
59วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา31/40 หนองปรือบางละมุง ชลบุรี20150095-4058798-นายนิติ เรื่องรัตนากรนายนิติ เรืองรัตนากรนางสาวกิตติมา เลี้ยงรักษา
60วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา440 หมู่ 9หนองปรือบางละมุง ชลบุรี201500894035950038411329บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุลซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์นายคำพันธุ์ ราชดา
61วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง265/46 ม.1บางละมุงบางละมุง ชลบุรี20150038182585038182585นายนิคม หมดราคีนางมัลลิกา จันตะบุตรนางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี
62วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ77/1 ถ.จันทอุดมต.เชิงเนินอ.เมือง ระยอง21000038-861568038-861569ดร.วรเทพ ภูมิภักดีพรรณดร.รักชนก แสวงกาญจน์นายไพศาล เชาวน์ดี
63วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี309 หมู่ 5ต.เชิงเนินอ.เมือง ระยอง21000038-022835-038-022835-นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร นายอานนท์ โลกานุวัตรนายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ
64วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง299/1 ม.5 ถ.สุขุมวิทต.เชิงเนินอ.เมืองระยอง ระยอง21000038022845-นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญนายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญนายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ
65วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช171/5 ม. 4ต.สำนักท้อนอ.บ้านฉาง ระยอง21130038-030-442038-030443นางสมศรี มาลีเวชนายศิริศักดิ์ มาลีเวชนายศิริศักดิ์ มาลีเวช
66วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ111/22 หมู่ 3ต.บ้านฉางอ.บ้านฉาง ระยอง21130038604741-2038604741-2ดร.มัลลิกา จันตะบุตรดร.มัลลิกา จันตะบุตรนางอุทุมพร บุญญา
67วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ10/8 ซ.สุนทรภู่ 4ต.วังหว้าอ.แกลง ระยอง21110038-026400038-026401นายปราโมทย์ กล้าหาญนางสุพรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญนางสุพรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ
68วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี594ปะตงสอยดาว จันทบุรี22180039421218039421219นายสมาน บุญจิตสิทธิ์ศํกดิ์นางปฤษณา บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์นายประพันธิ์ แจ้งสว่าง
69วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ79 หมู่4ปัถวีมะขาม จันทบุรี221500852839594039389555นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดชานางสาวหทัยทิพย์ นิลพงษ์นางกัลยกร ตะคุณนะ
70วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์199 หมู่ 3ต.บางกะจะอ.เมือง จันทบุรี22000039391666039391698นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์นายนันทชัย ชื่นตระกูลนายอรัญ ศรีประทุม
71วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ44 ถนนสรรค์ประศาสน์หน้าเมืองเมือง ฉะเชิงเทรา24000038-511074038-515308นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์
72วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า25 ม.7 ถ.สุวินทวงศ์ (กม.66)ต.คลองนครเนื่องเขตอ.เมือง ฉะเชิงเทรา24000038-092117038-092118นายรุ่งโรจน์ ขันชะลีนายทรงไทย สังขเวทัยนางวัชรีภรณ์ พงษ์ไชย
73วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ1/425 หมู่ 14 ซอย 7/3ต.บางวัวอ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา24130038-538-809038-538-810นายวรศักดิ์ วัชรกำธรนางโสภี วัชรกำธรนางสาวกรองแก้ว เต๊กสงวน
74วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์99/9หนองตีนนกบ้านโพธ์ ฉะเชิงเทรา241400958581053038587296นางสาวนิธิดา บุรณจันทร์ดร.คุณาวุธ บุญมากนางสาวนิธิดา บุรณจันทร์
75วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม45/3 หมู่ที่ 1แสนภูดาษบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา24140038090620038090621นายตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษนายเกษม มีวงศ์อุโฆษนางสาวณัฏฐวี ทองวิไลกุล
76วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี97ต.หน้าเมืองอ.เมือง ปราจีนบุรี25000037211401-นายสุชาติ วรมานะกุลนายนพดล วรมานะกุลนางกนกพร วรมานะกุล วอง
77วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี303 หมู่ 11กบินทร์กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี25110037-480867037-480866ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียรนายกฤษณ์ บุตรเนียรนายกฤษณ์ บุตรเนียร
78วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์295เมืองเก่ากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี25240037-218963037218963นางสมรัก เปล่งปลั่งพลตรีวิชัยร่มสงฆ์นายอัษฏางค์ ลารินทา
79วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ข4-389ต.นครนายกอ.เมือง นครนายก260000886553553037321246นายวีระ สูญยี่ขันธ์นางพัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์นายวีระ สูญยี่ขันธ์
80วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก4-196/6ต.นครนายกอ.เมืองนครนายก นครนายก26000037311691037313504ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ดร.มัฆวาน ศุขวัฒน์นางพัทยา ตินานพ
81วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์207/1 หมู่ 4ดงละครเมืองนครนายก นครนายก260000972385917,-ดร.พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรวรกุลนางพิชามญชุ์ แสงทองดร.พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรวรกุล
82โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ150ต.หน้าเมืองอ.เมือง ราชบุรี70000032321447 032337147 ตอาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูลอาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูลอาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูล
83วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี80/28ต.หน้าเมืองอ.เมืองราชบุรี ราชบุรี70000032-338793,032-314767บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวกนายมนัส วงศ์ประดู่นายมนัส วงศ์ประดู่
84วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค197 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมต.โคกหม้ออ.เมือง ราชบุรี70000032-334667032-334668บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวกนายมนัส วงศ์ประดู่มุขนายกปัญญา กฤษเจริญ
85วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจเลขที่ 1 ถนนราษฎร์ร่วมใจตำบลบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี70110032211955032201573นายเจริญ พัฒนวงศ์ไทยนางสาวสุภาพร สำเภาเงินนายธนาชัย ภู่มาตร
86วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง108 หมู่ 3หนองอ้อบ้านโป่ง ราชบุรี70110032-211933032-221993บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐภราดาสารพัน แคเซอบาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์
87วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุรี
88วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี293/2ต.วังขนายอ.ท่าม่วง กาญจนบุรี71110034-611658-นางภัทราภรณ์ แสงหิรัญนางภัทราภรณ์ แสงหิรัญนายเอกมล แสงหิรัญ
89วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี70ท่ามะกาท่ามะกา กาญจนบุรี711200-3454-04280-3454-0427นายพิบูลย์ ยงค์กมลนางสยมพร ทองเนื้อดีนางเบญจ ใหญ่แก้ว
90วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ209 ถนนประชาธิปไตยต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมืองฯ สุพรรณบุรี72000035522152-นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัยนางจุฑามณี ไกรคุณาศัยนางจุฑามณี ไกรคุณาศัย
91วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม80ต.พระประโทนอ.เมือง นครปฐม73000034211867034211867นางมนัสวี เกิดสินนายอภินันท์ เหงี่ยมสง่านางมนัสวี เกิดสิน
92โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี1/1 หมู่ 3ห้วยจรเข้เมือง นครปฐม73000034-250123034284322นางอารยา คำพุูแก้วนางราณี หนูนันนางราณี หนูนัน
93วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม80ต.พระประโทนอ.เมือง นครปฐม730000868141562,034211868-9นายชโนทัย เหงี่ยมสง่า่นายอภินันท์ เหงี่ยมสง่านายชโนทัย เหงี่ยมสง่า
94วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ235ต.สระกะเทียมอ.เมือง นครปฐม73000034-200385034-200385 นายพิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทยนายพัฒนพงษ์ พัฒนวงศ์ไทยนางสาวดวงเนตร์ ยิ้มโสภา
95วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ97/1 หมู่ 3 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน นครปฐม73110034-311263034-222392นางสาวประนอม ยังศิรินางพัชรภร ลือวิมลนายสมบัติ ธรรมนาถพงศ์
96วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี199/2ธงชัยเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี76000032425393032402120นางสาวอภิรัตน์ บัวมณีนายธัชพงศ์ เอี้ยวสกุลนางสาวอภิรัตน์ บัวมณี
97วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน30/1 อาคารอำนวยการ ถนนเพชรเกษม ต.หัวหินอ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์77110032-520400032-520774นายชนะการณ์ ออสุวรรณนางสาวอิสรียา ออสุวรรณนางอัจฉรียา ออสุวรรณ
98วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์14 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษมตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์77000032-810151032-810152นางสาวนงนุช พุทธคุณบวรนางสาวนงนุช พุทธคุณบวรนายสมชาย ทิพย์ประเสริฐสุข

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2567