รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์3 หมู่ 13หนองเม็กหนองหาน อุดรธานี411300885628828042-239256นางสาวณัฐรดี ภู่มงคลสุริยานางสาวณัฐรดี ภู่มงคลสุริยานางสาวณัจฉรียา ยางนอก
2วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น192สำราญเมือง ขอนแก่น40000043306063043306064นายวินิจ มูลวิชานายจรัส ผมงามนายไชยา หงษ์ณี
3วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา258ไพรพัฒนาภูสิงห์ ศรีสะเกษ331400985860507-พระครูโกศลสิกขกิจพระครูโกศลสิกขกิจนายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
4วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ ชัยภูมิ
5วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู9 หมู่ 15วังเพิ่ม​อำเภอ​สีชมพู​ ขอนแก่น44150085-7561239-นางวิไลวรรณ​ คุ้มบัวนางละไม ระพิทย์พันธ์นายดนัย บุญ​ผง​
6วิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะ อุดรธานี
7วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริปัญญาบริหารธุรกิจ293 หมู่ 10ศรีสงครามวังสะพุง เลย42130065-082-840-นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตร
8วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย หนองคาย
9วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต345/1กองนางท่าบ่อ หนองคาย36000042-991509 042-991509นายณภาภัช ก้องสิริบวรกุลนายยุทธนา ทองธูปนายยุทธนา ทองธูป
10วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนทราย154 หมู่ที่ 13โพนทรายโพนทราย ร้อยเอ็ด452400816602831-ดร.พรพรหม ชุปวาดร.พรพรหม ชุปวานางสาวอัญชนา เชยขุนทด
11วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมสกลนคร808 หมู่ 4ดงมะไฟเมืองสกลนคร สกลนคร47000042090139042090139นายณัฐพล ประวะพรมนางสาวเพ็ญนภา อาวะสารว่าที่ร้อยตรี ดร.วรวุธ ประวะพรม
12วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์154โพนสวรรค์โพนสวรรค์ นครพนม481900928249878-นายวิชุกร กุหลาบศรีนางณัฐภัสสร อภิรักษ์ปภาพงศ์นายเกริกเกียรติ สร้อยบุดดา
13วิทยลัยอาชีวศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มุกดาหาร
14วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา199 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่นต.บ้านโพธิ์อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา30310044-955111-044-955112ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ผศ.กุลธนี ศิริรักษ์ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์
15วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา77/1 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่อ.เมือง นครราชสีมา30000044-465168-044-465165 นายสกนธ์ อินทกุลนายสกนธ์ อินทกุลนางพรรทิพา เจริญวงศ์
16วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ888 ถนนเดชอุดมต.ในเมืองอ.เมือง นครราชสีมา30000044-205316044274778บาทหลวงเปรมปรี วาปีโสบาทหลวงมนัสชัย ประทุมปี ดร.สมยศ ชิณโคตร
17วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา700ต.ในเมืองอ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา300000-4492-41130-4492-4112นายมุข วงษ์ชวลิตกุลนายมุข วงษ์ชวลิตกุลนางสาวณัฏฐนันท์ ศรัณย์มงคล
18วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่77/1 ถนนเทศบาล 7ต. บัวใหญ่อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา30120044462390-2044461475เกรียงเดช ปิ่นสุวรรณธนิตสรณ์ อินทรภาษิตสราวุธ ขันติธรรมรัตน์
19วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี148 มิตรภาพปากช่องปากช่อง นครราชสีมา30130044311211044316640ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล--
20วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง64 ถนนเทศบาล 29ปากช่องปากช่อง นครราชสีมา30130044312021044316025นางสมศรี ไชยยงยศผศ.ทวีเกียรติ ไชยยงยศนายสุวรรณ เกษมทะเล
21วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา178 หมู่ 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดมต.บ้านใหม่อ.หนองบุญมาก นครราชสีมา30410044490112-ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียรดร.สฤษดิ์ บุตรเนียรนางสาวปัทธมา แกลงกระโทก
22วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง189/3-5 ม.8ต.เมืองคงอ.คง นครราชสีมา30260044469341044469341นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริว่าที่ร้อยโทวัลลภ จิตไธสง
23วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์210 ม.1แชะครบุรี นครราชสีมา30250044007355-นางบุษบา ประจวงนางบุษบา ประจวงนางสาวอมรรัตน์ กุลรัตน์
24วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี นครราชสีมา
25 ​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​อิน​เทค​บัวใหญ่​ นครราชสีมา
26วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ259 หมู่ 16สวายจีกเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์3100008-7544-7360-4463-4770นายสันติ ชนวัฒน์นายสันติ ชนวัฒน์นายสันติ ชนวัฒน์
27วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์โชคชัยเดชอุดมหนองกี่หนองกี่ บุรีรัมย์312100899499171044641839ดร.กรชนก เนตรโอภารักษ์นายกิตติพัฒน์ หวานเสียงนายกิตติพัฒน์ หวานเสียง
28วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง136 ม.5 พุทไธสงพุทไธสง บุรีรัมย์31120044655645044655645นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายปรัชญา โพธิขำ
29วิทยาลัยอาชีวศึกษานาฏศิลป์และการท่องเที่ยวบุรีรัมย์66ถนนหักนางรอง บุรีรัมย์31110044-632526044-633325นางสาวยลดา ซื่อตรงนางสาวยลดาซื่อตรงนายชุติพนธ์ กลัดอยู่
30วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ63น้ำคำเมือง ศรีสะเกษ33000045613046045616026ดร.เดชา ทองสุวรรณดร.เดชา ทองสุวรรณนายพรเทพ พงศ์พฤทธิวัฒน์
31วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ1477/11 ถนนวิจิตรนครเมืองใต้เมือง ศรีสะเกษ33000045613072045613072ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์นายคณาวุฒิ คำมานิธิโชติ
32วิทยลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ54/1ดูนกันทรารมย์ ศรีสะเกษ33130045651705045651705นางระเบียบ ถิรญาณีนายสมพร เทพขันธ์นางสมศรี ศรีบุญเรือง
33วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล159เมืองคงราษีไศล ศรีสะเกษ33160045681210-นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียรนายสุระสิทธิ์ จารุวงษ์เสถียรนายบัวริน ลาภมูล
34วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
35วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์407 หมู่ 3ต.ห้วยเหนืออ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ33140045630550045630550นายศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายเติมพงศ์ ขันธ์ทอง
36วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ199 ม.10หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ33110045810628045810628นางสาวฐิติรัตน์ เบ็ญญาลักษณ์ดร.เดชา ทองสุวรรณนางสาวฐิติรัตน์ เบ็ญญาลักษณ์
37วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย48 หมู่ 7 ถนนศรีอุทุมพรกำแพงอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ331200821541082-นายบุญมา นวลสายนางบุญส่ง นวลสายนายบุญมา นวลสาย
38วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์442/2 หมู่ 5ม่วงสามสิบ/ Muang Sam Sipม่วงสามสิบ/ Muang Sam Sip อุบลราชธานี341400813233049045489091นางชุติมา รายะนาครนายทองพูน รายะนาครนางสาวธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
39วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี อุบลราชธานี
40วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ749/1ในเมืองเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี34000045311737045311737นางชุติมา จินารัตน์นางชุติมา จินารัตน์นายณัฐชัย สารสมัคร
41วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี487ต.ขามใหญ่อ.เมือง อุบลราชธานี34000045312176045283447ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์
42วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์330 หมู่ 10ต.เมืองเดชอ.เดชอุดม อุบลราชธานี34160045870026045870027ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์นางสาวศิริวาสน์ นนทการนายยุทธการ ปิยะนันท์
43วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ74 หมู่ 15 ถ.แจ้งสนิทต.หนองขอนอ.เมือง อุบลราชธานี34000045-344159045-344159นางสาวปลิดา สิทธิธรรมนางสาวณภัทร เจียรกุลนางอัมราภรณ์ กุ่มภิโร
44วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา66 หมู่ 12พะลานนาตาล อุบลราชธานี34130093-3024419-ศาสตราจารย์ ดร.จันทร์สมร ชัยศักดิ์นางปิยะพร ชัยศักดิ์นางสาวณัฐชยา ทะยะสุทธิ์
45วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย9ยางใหญ่น้ำยืน อุบลราชธานี342600862464712-พระอธิการสมบัติ บุญขาวนายกิจชัย สุภาพนายอมร มากดี
46วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก99 ม.9ต.โพนงามอ.บุณฑริก อุบลราชธานี34230084-5852870-นายศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายปัจฉิม ศิริโท
47วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน399 หมู่ 13สีวิเชียรน้ำยืน อุบลราชธานี34260045210817045210817นายศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายอาณัติ เหล่าโก้ก
48วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร80คันไร่สิรินธร อุบลราชธานี34350045-210446045-210446นายศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายวิชัย สงวนเศรษฐกุล
49วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์36 หมู่ 8 ถนนอุบล-ตระการไร่น้อยเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี34000045-422501045-422501นางจาฎุพัจน์ สุธรรมวิจิตร
50วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย75นาจะหลวยนาจะหลวย อุบลราชธานี34280081-7908709045-379208นางสาวสุพรรณิกา มหาเสนานางสาวสุพรรณิกา มหาเสนานายทองมัย ชุมจันทร์
51วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก239บัวงามบุณฑริก อุบลราชธานี34230045953753045953753นางดวงเดือน ศิริโทนางดวงเดือน ศิริโทนางสาวนัฐชาภัค วิฬา
52วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค199หมู่ 2บัวงามบุณฑริก อุบลราชธานี3423008148280000นายอำพร เชาวนะพานิชนายสิทธิชัย วงศ์เพ็ญนายอำพร เชาวะพานิช
53วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ อุบลราชธานี
54วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย122สิรินธรสิรินธร อุบลราชธานี3435009323445560คีย์ ตั้งวงษ์ไชยสิริพร พุทธพันธ์ีคีย์ ตั้งวงษ์ไชย
55วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน117 หมู่ 7เขื่องในเขื่องใน อุบลราชธานี341500937399135045959778นางดวงเดือน จันทร์เหลืองนางดวงเดือน จันทร์เหลืองนางดวงเดือน จันทร์เหลือง
56วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล154 ม.5ต.สำราญอ.เมืองยโสธร ยโสธร35000045586300045586301ดร.พวงเพชร ชุปวาดร.พรสิงห์ ชุปวาดร.พวงเพชร ชุปวา
57วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย297ต.ฟ้าหยาดอ.มหาชนะชัย ยโสธร35130045970255045979809ดร.พวงเพชร ชุปวาดร.พรสิงห์ ชุปวาดร.ัรัญญา ชุปวา
58วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์192กุดชุมกุดชุม ยโสธร351400846076252045789337นางพัฒนา ศรีชนะนายกรพัฒน์ ศรีชนะนายบพิตร โสมณวัฒน์
59วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร77สำราญเมืองยโสธร ยโสธร35000045586029045586246นายนิรันดร์ จันทร์เหลืองนางดวงเดือน จันทร์เหลืองนายนิรันดร์ จันทร์เหลือง
60วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา102 ม.2 ถนนชยางกูรสามแยกเลิงนกทา ยโสธร35120045781661045781661ว่าทที่ร้อยตรี ดร.วรุวร ประวะพรมนางสาวเพ็ญนภา อาวะสารนางดารุณี ยอดโพธิ์
61วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ93หมู่2ดู่ลาดทรายมูล ยโสธร35170045756855-ดร.ดวงแข ศรีวะรมย์นางสาวคณาภรณ์ สีมาวงค์นายมังราย ผลจันทร์
62วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร191ทุ่งแต้เมืองยโสธร ยโสธร35000045-583071045-583071นายเอกอนันต์ ณ เชียงใหม่นางสาวดวงตา อ่อนเวียงนายเอกอนันต์ ณ เชียงใหม่
63วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ107/118 ก ถนนชัยประสิทธิ์ต.ในเมืองอ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ36000044811331044816381นางวลัยพันธ์ กองจันทร์ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐนางภารวี ผิวอ่อน
64วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว199 ม.17ผักปังภูเขียว ชัยภูมิ36110044862202044862295นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์อัมรา ฉัตรชัยพลรัตน์นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
65วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ155ต.หนองบัวแดงอ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ362100818766960044-100882นางนิลวรรณ แจ้งสุขนายธนัช วงษ์ษานายประเสริฐ เทียบกลาง
66วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ9กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ36120044109772-ดร.อัษฎางค์ แสวงการดร.อัษฎางค์ แสวงการนายจุลดิษฐ สมบัติมาก
67วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร169 ม.7ดงบังคอนสาร ชัยภูมิ361800819655155-นางสาวสุภาพร ศรีภานางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีภานางพยงค์ ศรีภา
68วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก432 หมู่ที่ 13หนองบัวแดงหนองบัวแดง ชัยภูมิ36210044872699044872580นายธนกร ภัทรานุพันธุ์
69วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น101 หมู่ที่ 10สามสวนบ้านแท่น ชัยภูมิ36190065-87923910นางวิไลวรรณ คุ้มบัวนางละไม ระพิทย์พันธ์นายณภาภัช ก้องสิริบวรกุล
70วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ195บ้านโสกคอนสวรรค์ ชัยภูมิ36140044052492-นางสาวสุภาพร ศรีภานางสาวสุภาพร ศรีภานางสาวสุภาพร ศรีภา
71วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสารคอนสาร-เขื่อนจุฬาภรณ์ทุ่งนาเลาคอนสาร ชัยภูมิ361800868597112,-ดร.นิลวรรณ ดิลกลาภดร.ทรงฤทธิ์ ดิลกลาภดร.พุทธินันท์ ดิลกลาภ
72วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ143/1บุ่งเมือง อำนาจเจริญ37000045-511555045-271020รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์นางเปรมยุดา ลุสมบัติ
73วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ199ต.บุ่งอ.เมือง อำนาจเจริญ37000045-452434045-452436นายพรสิงห์ ชุปวานางพวงเพชร ชุปวานายพรเทพ ชุปวา
74วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ93ต.หนองมะแซวอ.เมือง อำนาจเจริญ37000045524529045524529นายสุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่นายสุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่
75วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส59อำนาจลืออำนาจ อำนาจเจริญ370000875450961-นายสิทธิชัย วงศ์เพ็ญนางสาวสุภัทราภรณ์ ช้างสารนายประสงค์ โภคสวัสดิ์
76วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา337หมู่2นาหว้าปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ37110081-9997485-นายพรเทพ ชุปวานางพวงเพชร ชุปวานายอุเทน วรชินา
77วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย237 หมู่ 8คำแก้วโซ่พิสัย บึงกาฬ38170042086002042086002นายปณิธาน ตึงตระกูลนายปณิธาน ตึงตระกูลนายศิตภัทร อุตระนคร
78วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด195 ม.10ปากคาดปากคาด บึงกาฬ38190042-490867042-490867นางทัศณีย์ แสณจันทร์นางสาววรัญญา สุทธิโคตรนางสุปราณีย์ พิรักษา
79วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต171 ถนน วิจารณ์รังสรรค์หนองบัวเมือง หนองบัวลำภู39000042361044042361045นายสุุเทพ ภู่มงคลสุริยานายสุุเทพ ภู่มงคลสุริยานางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา
80วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง64 หมู่ 12นากลางนากลาง หนองบัวลำภู39170042359601042359604นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายวุฒิเดช พงคะชา
81วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง159 ถนน อุดร-ชุมแพศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู39180042353237042353237นางทัศณีย์ แสณจันทร์นายสุภาพ ศรีเทพนางสาวจันจิรา ศิริขันธ์
82วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ137/2 หมู่5นากลางนากลาง หนองบัวลำภู391700650828401-นายกฤษฎิ์ จิตมาตย์นายกฤษฎิ์ จิตมาตย์นายกฤษฎิ์ จิตมาตย์
83วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โยยากุ73โพธิ์ชัยเมือง หนองบัวลำภู390000828745170 042315703นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตรนางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตรนางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตร
84วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ99/99 ถ.กสิกร-ทุ่งสร้างในเมืองเมือง ขอนแก่น40000043-237911043-244853พันตรี ดร.อุดร แสวงการดร.จรรยา แสวงการดร.อัษฎางค์ แสวงการ
85วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น118/1 ถ.ราษฎร์คนึงในเมืองเมือง ขอนแก่น40000043331224-5106ดร.ณัฎฐินี รัชตเมธีนส.ดุสิตา สิทธิเกษรนส.ดุสิตา สิทธิเกษร
86วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ200 ในเมืองเมืองขอนแก่น ขอนแก่น40000043222781043324784นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
87วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นโรงเรียนไพบูลย์ในเมืองเมืองขอนแก่น ขอนแก่น40000043-236133043239004นายไพบูลย์ ม่วงคร้ามนางวราภรณ์ ม่วงคร้ามนางสาวพรรณนา ม่วงคร้าม
88วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ167 ในเมืองเมืองขอนแก่น ขอนแก่น40000043-241848043241848PTCนายรัฐสภา พงษ์ภิญโญนายรัฐสภา พงษ์ภิญโญ
89วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน57 หมู่ 4ต.ชุมแพอ.ชุมแพ ขอนแก่น40130043313234043313234นายเกรียงไกรปัญญา ประเสริฐกุลนางทัศนีย์ เอี่ยมบุญเสริฐนายสุทธิชัย ไชยมงคล
90วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ211 ถนนมิตรภาพต.โจดหนองแกอ.พล ขอนแก่น40120043414199043414199 ศ.ดร นายแพทย์กระแส. ชนะวงศ์นายกษม ชนะวงศ์นางกษมา ชนะวงศ์
91วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ888 หมู่ 4หนองสองห้องหนองสองห้อง ขอนแก่น40190043491515043491800ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์นางสาวชญาดา พรมวันนายปกรณ์ ขันช้อน
92วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์64 ม.18 ถ.มะลิวัลย์-ชุมแพต.บ้านเป็ดอ.เมือง ขอนแก่น40000043423863,0-ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์นายสุวิทย์ คุวานันท์ดร.อาริยา ธีรธวัช
93วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย444 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรีบ้านหว้าเมืองขอนแก่น ขอนแก่น40000043-040107,043-040107นางจุฑาทิพย์ ชาญประเสริฐนายณษฐ์ ชาญประเสริฐนายณษฐ์ ชาญประเสริฐ
94วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย - เยอรมัน417ต.บ้านกงอ.หนองเรือ ขอนแก่น40240043299245043299245นางดวงใจ สีสันนูนางดวงใจ สีวันนูดร.อิทธิ สีวันนู
95วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่นมะลิวัลย์บ้านทุ่มเมือง ขอนแก่น40000043255344043255344ว่าที่ร้อยตรีดร.วรวุธ ประวะพรมนายณัฐพล ประวะพรมนายณัฐพล ประวะพรม
96วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม69 ม.10หนองกุงน้ำพอง ขอนแก่น401400885720080-พระครูสุตศาสนการ ( ไพฑูรย์ ) เหลาเคนพระครูสุตศาสนการ ( ไพฑูรย์ ) เหลาเคนนายราชันย์ คำมูล
97วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น555 หมู่ 4 ถนน ขอนแก่น-มัญจาคีรีบ้านทุ่มเมือง ขอนแก่น40000043-255355043255355นางสาวอรนภางค์ แสวงการนางสาวอาภากร แสวงการนายจุมพล สวัสดิผล
98วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ95สงเปือยภูเวียง ขอนแก่น40150043000525043000525ดร.ดำรงพล ดอกบัวภัทราวัลย์ ดอกบัวดร.ดำรงพล ดอกบัว
99วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอนแก่นเอเซีย399ชุมแพชุมแพ ขอนแก่น42000910911123-นายสำราญ ศรีภานางพยงค์ ศณีภานายแสงดาว เชิดชู
100วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี128 ม.5ตูมใต้กุมภวาปี อุดรธานี41110042398282042398282นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์นายพูนศักดิ์ ปุระเทพนายคมจิตร์ นันทะศรี
101วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี98หมากแข้งเมืองอุดรธานี อุดรธานี41000042-242386042-242386นางนุสรา สมศรีโหน่งนายดาว สมศรีโหน่งนายดาว สมศรีโหน่ง
102วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล299ต.หนองบัวอ.เมือง อุดรธานี41000042-223105042-222123นายชยากร ฤกษ์นิมิตรนางศิริพร ฤกษ์นิมิตรนายมนูญ พันธ์หล่อ
103โรงเรียนช่างกลอุดรธานี75/22หมากแข้งเมือง อุดรธานี41000042-237676042-340324นายบุญชอบ คณิตารงค์นายบุญชอบ คณิตารงค์นายสุรสิษฐ์ นาคคำ
104วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น235 หมู่ 1 ถนนอุดร-ขอนแก่นบ้านจั่นเมือง อุดรธานี41000042-300148042-300148นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานายวัฒนะ งานยางหวาย
105วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ140นาข่าเมือง อุดรธานี41000042110160042110160นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์นายพูนศักดิ์ ปุระเทพนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา
106วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ317หมู่2บ้านเพียกุดจับ อุดรธานี41250042291313042291313นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยา
107วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน282 ถนนนิตโยหนองหานหนองหาน อุดรธานี41130042-261349042-261349ดร.ภพ สมศรีโหน่งดร.ภพ สมศรีโหน่งนายประโมทย์ พวงสุวรรณ
108วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต120 หมู่ 7ศรีสุทโธบ้านดุง อุดรธานี41190042-271639042-271639นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานางสาวแสงอุษา ภู่มงคลสุริยานายสานิต จันทสิม
109วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง269ต.ศรีสุทโธอ.บ้านดุง อุดรธานี411900883131868042-271619นายทรรศนภูมิ บุรีเพียนายสินสมบัติ ปุกหุตนายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
110วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์204 หมู่ 6หนองแวงน้ำโสม อุดรธานี41210042132248042132247นางสาวสุวพิชญ์ เลิศสหพันธ์นางสาวสุวพิชญ์ เลิศสหพันธ์นางสาวพรประทิพย์ พิทักษ์พงษ์
111วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2199ต.หมูม่นอ.เมือง อุดรธานี41000042930658042930655นางสาวแสงอุษา ภู่มงคลสุริยานายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานายเอกสิทธื์ ทินจอง
112วิทยาลัยเทคโนโยลีรังสิโยภาส198 ม.8ศรีธาตุศรีธาตุ อุดรธานี41230042382220,0-นางเพ็ญศรี วงศ์ศรีเผือกนางเพ็ญศรี วงศ์ศรีเผือกนายภราดร วงศ์ศรีเผือก
113วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท - เทค อุดรธานี-วังสามหมอวังสามหมอ อุดรธานี41280093-4976549-นางนิลวรรณ แจ้งสุขนางนิลวรรณ แจ้งสุขนางนิลวรรณ แจ้งสุข
114วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิตบ้านผือ-น้ำโสมบ้านผือบ้านผือ อุดรธานี41160042-151262042-151264นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานางสาวสุรินยา ศรีขวาชัย
115วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี243กุดสระเมือง อุดรธานี41000042206356042206340เพชร ราชคมศุภกิจ ราชคมทัศนีย์ ขวัญส่ง
116วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิพัฒน์ อุดรธานี
117วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ111นาอานเมือง เลย42000042-812364042-833622พต.ดร.อุดร แสวงการดร.จรรยา แสวงการพต.ดร.อุดร แสวงการ
118วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย169ห้วยส้มภูกระดึง เลย421800819655155-นางพยงค์ ศรีภานายสำราญ ศรีภานายกิตติศาสตร์ แสนบุญศิริ
119วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย169ห้วยส้มภูกระดึง เลย421800819655155-นางพยงค์ ศรีภานายสำราญ ศรีภานายกิตติศาสตร์ แสนบุญศิริ
120วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย152 ม.7ค่ายบกหวานเมือง หนองคาย431000931018098-นายวิกร รัตนวิชัยนายวิกร รัตนวิชัยนายวิกร รัตนวิชัย
121วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน333ต.โพธิ์ชัยอ.เมือง หนองคาย43000042-421789-ดร.กิตติพงษ์ สกุลคูดร.กิตติพงษ์ สกุลคูนายสุเทพ บุบผาคร
122วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ184พรเจริญพรเจริญ บึงกาฬ38180042487386-นายสุทธิศักดิ์ แว่นเรืองรองนายสุทธิศักดิ์ แว่นเรืองรองนายสรศักดิ์ สุทธิแพทย์
123วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย56 ม.17 ถ.โพนพิสัย-เฝ้าไร่ต.จุมพลอ.โพนพิสัย หนองคาย43120082-5659465-น.ส.ณิชนันทน์ นิติกรกิตติพงษ์นางรัตนากร นิติกรกิตติพงษ์นางสาวณิชนันทน์ นิติกรกิตติพงษ์
124วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล86 ม.4ต.ท่ากกแดงอ.เซกา บึงกาฬ38150042-490968042-490968ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์นางกรรณิการ์ ก่ำจำปานางรัตนา วิลาวัน
125วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณหนองคาย193ผาตั้งสังคม หนองคาย43160042441424042441448นางสาวสายพิณ ปัญญาคำนางสาวอนัญญา รักหมู่นายเฉลิมศักดิ์ สมีกลาง
126วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่41หมู่ 7บ้านหม้อศรีเชียงใหม่ หนองคาย43130042014335042014336นายพีรพล ไทยทองนายพีรพล ไทยทองนางสาวอรุณรัตน์ อินทรักษา
127วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ198บึงกาฬเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ38000042-088272042-088272นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายวาปี เณระสุระ
128วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ409 หมู่ 9ท่าบ่อท่าบ่อ หนองคาย43110042432240042432240นางรัชนีย์ เลื่อนแก้วนางรัชนีย์ เลื่อนแก้วนางรัชนีย์ เลื่อนแก้ว
129วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม178ต.นาเชือกอ.นาเชือก มหาสารคาม44170043779234043779234นายกรณ์เชษฐ์ ดอกบัวนายยอด ชนไพโรจน์นายยอด ชนไพโรจน์
130วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก13 หมู่ที่ 8 ถนนขอนแก่น-กาฬสินธุ์กู่ทองเชียงยืน มหาสารคาม44160043988607043988607นายสุทิน คลังแสงนายรัฐ คลังแสงนางบรรจบ มาเวียง
131วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์188เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม44110043750893043750893ผศ.ดร.ณฐกรณ์ อนันต์วรจินดานางปิ่นฤดี อนันต์วรจินดาผศ.ดร.ณฐกรณ์ อนันต์วรจินดา
132วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอกประดู่รอบเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด45210043579306043579504นายจีระศักดิ์ ขัติยนนท์
133วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด120 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองรอบเมืองเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด45000043515220043513625ดร.พรสิงห์ ชุปวาดร.พวงเพชร ชุปวานายพรพรต ชุปวา
134วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด284 รณชัยชาญยุทธต.ในเมืองอ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด45000043511620043512653นายจุลสิงห์ ชุปวานายจุลสิงห์ ชุปวานางทองสุข ชะโลธาร
135วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด43 ม.1 ต.ขอนแก่นอ.เมือง ร้อยเอ็ด45000043511371-ดร.กรณ์เชษฐ์ ดอกบัวนายตะวัน ดอกบัวนางช่อระย้า บุญเชื่อง
136วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา99 ม.6ต.หมูม้นอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด45170043-519661043-515879ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูลนายเชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูลนายเชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล
137วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย431 หมู่ 3แวงโพนทอง ร้อยเอ็ด451100435718610นายบุณเณศร์ อี่ชโรจน์นางจุฑาดา ชุณหสุวรรณนายคเณศ ดาราก้านตง
138วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล28 หมู่ 17นาอุดมโพนทอง ร้อยเอ็ด4511008120858820874905099นางสาววาสินีพร พลเยี่ยมนางสาววาสินีพร พลเยี่ยมนางสาววาสินีพร พลเยี่ยม
139วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิุ60 หมู่ 5ขวัญเมืองเสลภูมิ ร้อยเอ็ด45120043550697-นางเสาวนีย์ ต้นโศกนางปริญญาภรณ์ โทวาทนายสุเทียร พรมชาติ
140วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ23 ม.6 ถ.เสลภูมิ-โพนทองต.นาเมืองอ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด45120043-550068043-550067ดร.พรพรหม ชุปวาดร.พรสิงห์ ชุปวาดร.พรพรหม ชุปวา
141วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ46 หมู่ 20สระคูสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด45130043-580097043-580097ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัลย์ศิรินายชาญศิลป์ วิจิตรัตนศาสตร์
142วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง88 หมู่ที่ 16 สระนกแก้วโพนทอง ร้อยเอ็ด45110043-572507043-572507ดร.กรณ์เชษฐ์ ดอกบัวนายตะวัน ดอกบัวนายอรรณพ วานิช
143วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์114 หมู่ 12บัวแดงปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด451900941927907-นายวัชชิระ วรรณปะโพธิ์นางสาววัลยา วรรณปะโพธิ์นายสุวพรรณ วรรณปะโพธิ์
144วิทยาลัยเทคโนโลยีโพธิ์ชัย151 หมู่ 10เชียงใหม่โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด45230043030648-นายณรงค์ ชุมแวงวาปีนางชีพสุคนธ์ สุวรรณพงศ์นายณรงค์ ชุมแวงวาปี
145วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์86/23 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์อ.เมือง กาฬสินธุ์46000043011297043011297นายตระกูล ดอกบัวนายกรณ์พงศ์ ดอกบัวนายสมชาย ชัยสวัสดิ์
146วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย156 ม.3 ขอนแก่น - โพนทองหนองแปนกมลาไสย กาฬสินธุ์46130043854393043854393พันตำรวจโทจอมพล รุจิรดำรงค์ชัยพันตำรวจโทจอมพล รุจิรดำรงค์ชัยนางบุญเสริม บุญสมยา
147วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย180 ม. 15 ถ.สมเด็จ - มุกดาหาร ต.บัวขาวบัวขาวกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์46110043851684043832388นายทิวา แจ้งสุขนางสจีรัตน์ แจ้งสุขนางสจีรัตน์ แจ้งสุข
148วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท -เทค กาฬสินธ์113 หมู่ 2ห้วยเม็กห้วยเม็ก กาฬสินธุ์46170043889255-นางนิลวรรณ แจ้งสุข
149วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล297ห้วยเม็กห้วยเม็ก กาฬสินธุ์461700994721551-นางกฤษณา บุตรพรมนายภพ สมศรีโหน่งนางเกศฎาพร ภูพานเพชร
150วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน399 หมู่ที่ 1นาตาลท่าคันโท กาฬสินธุ์46190043877486-นายทิวา แจ้งสุขนายทิวา แจ้งสุขนายทิวา แจ้งสุข
151วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด117 หมู่ที่ 6โนนสูงยางตลาด กาฬสินธุ์461200956214372043010258นายคชศักดิ์ ศุภอุดรนางพิชา นันธะชัยนางพยอม ศุภอุดร
152วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์-โนนน้ำเกลี้ยงสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์46140097-1760056-นายสุวพรรณ วรรณปะโพธิ์นายสุวพรรณ วรรณปะโพธิ์นายสุวพรรณ วรรณปะโพธิ์
153วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต94 หมู่ 2หนองแวงสมเด็จ กาฬสินธุ์46150043010344043010344นายสิทธิศักดิ์ พัฒนชัยนางสาวฐิตาภรณ์ พันธ์จรุงนายผจญ พิมพ์ประสงค์
154วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ69ต.หนองแวงอ.สมเด็จ กาฬสินธุ์46150043019923043019923นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัยนางเพชรรัตน์ ชมภูแสนนางสุภนันท์ ตีรสวัสดิชัย
155วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย212หนองช้างสามชัย กาฬสินธุ์46180043-818166-นายไกรวุฒิ ภูถูกแสงนายไกรวุฒิ ภูถูกแสงนายไกรวุฒิ ภูถูกแสง
156วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์-หัวนาคำยางตลาด กาฬสินธุ์46120--น.ส.พรวษา พลาศรีว่าที่ร.ต.อภิรักษ์ ฤทธิยาว่าที่ร.ต.อภิรักษ์ ฤทธิยา
157วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร228 ม.15ต.ห้วยยางอ.เมือง สกลนคร47000042163064042163065นางพรไพลิน พรหมจรรยานางพรไพลิน พรหมจรรยานางพรไพลิน พรหมจรรยา
158วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย50 หมู่ที่4ต.ธาตุนาเวงอ.เมือง สกลนคร470000-4297-00020-4297-0002นางสาวนันทวัน แจ้งสุขนางสาวนันทวัน แจ้งสุขนางสาวนันทวันแจ้งสุข
159วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา217โนนหอมเมือง สกลนคร47000042766263042766342นายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัยนายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัยนายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย
160วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน410/1-2ธาตุเชิงชุมเมือง สกลนคร47000042-712948042-712946นางแอนนา เจริญรุ่งสกลนางแอนนา เจริญรุ่งสกลนางแอนนา เจริญรุ่งสกล
161วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์89 หมู่ 2ฮางโฮงเมือง สกลนคร47000083-4140010083-4140010นางอภิรดี อ๋องสกุลนางอภิรดี อ๋องสกุลดร.วิษณุ อ๋องสกุล
162วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา166 หมู่8 ถนนนิตโยพรรณาพรรณานิคม สกลนคร47130042745506042 779 288นายสุทธิศักดิ์ แว่นเรืองรองนายสุทธิศักดิ์ แว่นเรืองรองดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง
163วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ2/8ต.พังโคนอ.พังโคน สกลนคร47160042771162042734727่นายประสม เสริมสกุลนางณัฐรดา สรรเพชุดานายบุญเสริม เสริมสกุล
164วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส59 หมู่ 8 ถนนพังโคน-บึงกาฬคอนสวรรค์วานรนิวาส สกลนคร47120089-8446416042-973347นายกมลเทพ จันทรจิตนายกมลเทพ จันทรจิตนายทนงศักดิ์ โยธายุทธ
165วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง81ต.มายอ.บ้านม่วง สกลนคร47140042794922042794923นางกาญจนา อุประนายอิสรพงษ์ อุประนางกาญจนาอุประ
166วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน303สว่างแดนดินสว่างแดนดิน สกลนคร4711009186347460918634746นายศุภชัยแจ้งสุข
167วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน181 หมู่ 18สว่างแดนดินสว่างแดนดิน สกลนคร47110042722261042722261นางอนุรักษ์ บุญศลนางอนุรักษ์ บุญศลนางอนุรักษ์ บุญศล
168วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธูรกิจ81 หมู่ 8คอนสวรรค์วานรนิวาส สกลนคร47120042-973360042-973360นายพงศ์ไท แสนจันทร์นายพงศ์ไท แสนจันทร์นางจงกลณี พานโฮม
169วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย224 หมู่ 13ต.วาใหญ่อ.อากาศอำนวย สกลนคร47170042707277042707278นายวีระวัฒน์ อ่อนทานางรัชนี สุวรรณชัยรบนางรัชนี สุวรรณชัยรบ
170โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สกลนคร181/9โคกสีสว่างแดนดิน สกลนคร47110042704882-5042704883ดร.ชนากานต์ ยืนยงรองผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยงรองผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
171วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ-เทค อินเตอร์เอเชีย124 หมู่ 6บะหว้าอากาศอำนวย สกลนคร47170042 704 801042 704 801นางวัชราภา สังข์หมื่นนานางวัชราภา สังข์หมื่นนานางวัชราภา สังข์หมื่นนา
172วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต99 หมู่ที่ 3หนองปลิงนิคมน้ำอูน สกลนคร47270042-704733042-704733นายยอดชาย ทองธิราชนางสาวอรัญญา สมไชยานายพักรบ หาญสุโพธิ์
173วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร308 หมู่4ดงมะไฟเมือง สกลนคร47000042163185042163185นายสมชาย สมบูรณ์นางสาวหทัยชนก สมบูรณ์นายทันสมัย บุตรชาติ
174วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม283 หมู่ 1บ้านต้ายสว่างแดนดิน สกลนคร47110042-704937042-704937นางลักขณา กล้ารบนางสาวสุภัทรา ภู่เจริญนายณรงค์ คำภู
175วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย50ธาตุนาเวงเมือง สกลนคร47000042970149042970149นายทิวา แจ้งสุขนายทิวา แจ้งสุขนายบุญจันทร์ เกษาทา
176วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์29/3 ถ.นิตโยต.หนองญาติอ.เมือง นครพนม48000042515888042516117นางสาวณัฐนันท์ สิทธิธรรมพงศ์นางจตุพร บุผาชาตินางจตุพร บุผาชาติ
177วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน138ต.ท่าค้ออ.เมือง นครพนม48000042512569042512569นางธันญภัทร์ คฤหเดชนางธันญภัทร์ คฤหเดชนายคชกร นริสาน
178โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม107 หมู่ 5เวินพระบาทท่าอุเทน นครพนม481200863332766-นายวิจารณ์ แสงหาญ นายวิจารณ์ แสงหาญ นายวิจารณ์ แสงหาญ
179วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม47 ม.6ธาตุพนมใต้ธาตุพนม นครพนม48110042540436042540400นายโอภาส สุมนารถ
180วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก9 หมู่ที่ 16พระซองนาแก นครพนม48130042583297042583098นางบุษกล ไชยต้นเทือกนางราชลี ชาชัยนางจินดารัตน์ มีพรหม
181วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม175 หมู่2ศรีสงครามศรีสงคราม นครพนม481500955177977042-599199นางบุษกล ไชยต้นเทือกนางวิไลพร นาครักษ์นายสุรเดช สมตัว
182วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา นครพนม
183วิทยาลัยเทคโนโลยีอริยะธุรกิจบัณฑิต36 หมู่ 11ปลาปากปลาปาก นครพนม481600425892920นางธนัญญา แสนบรรดิษฐนายกิตติศักดิ์ แสนบรรดิษฐนายเสรี พิมราช
184วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร136 ถ.วิวิธสุรการต.มุกดาหารอ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร490000813641188042612880นายฉลุวิทย์ ดีวงศ์นายฉลุวิทย์ ดีวงศ์นายก่อสิทธิ์ ดีวงศ์
185วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง114หนองแคนดงหลวง มุกดาหาร49140083-3383259-นางทองพูน วิทยารัตน์นางทองพูน วิทยารัตน์นางสาวกรุณา วิทยารัตน์
186วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร128 ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร - อุบลราชธานีมุกดาหารเมือง มุกดาหาร49000042615066042615067นายศิริธัช โรจนพฤกษ์พลตรีสุวิทย์ ศรีนนท์นางอรุณี ศรีนนท์
187วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเชี่ยน50 หมู่ 2 ตำบลวะตะแบกเทพสถิตชัยภูมิ ชัยภูมิ36230044855219044855219นางสาวภรทิพย์ ศรีภานายสำราญ ศรีภานางจรีวรรณ วัฒนะจิตพงศ์

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2567