รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม ชุมพร ชุมพร
2วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต50/10โพธิ์เสด็จเมือง นครศรีธรรมราช80000075-315148075-315148นายสุริยา กิจจารักษ์
3วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร256/4ต.ในเมืองอ.เมือง นครศรีธรรมราช80000075322666075320338อ.จรัส เสือทองอ.จรวย ตันติชูเกียรติดร.จิตสถา ศิริณภัค
4วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์91โพธิ์เสด็จเมือง นครศรีธรรมราช8000086-320-211075-346-680นายชัยวุฑ ตรึกตรองนางสาวสุธัญญา ตรึกตรองนางวัลภา หมิเเหละหมัน
5วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร8ต.ท่าวังอ.เมือง นครศรีธรรมราช80000075346106075346106 ตนางพรทิพย์ บริบูรณ์นายภาณุวัฒน์ บริบูรณ์นายวิลาศ พุฒแดง
6วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ131/1 ไม้เรียงฉวาง นครศรีธรรมราช80260075480857075480857นางอำไพ แก้วสินธุ์นายศิริพงศ์ แก้วสินธุ์นางอำไพ แก้วสินธุ์
7โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง (ที.ซี.ซี.)123ชะมายทุ่งสง นครศรีธรรมราช80110075332266075411974นายอรุณ คณะพลนางสาวหทัยรัตน์ คณะพลนายอรรถพร คณะพล
8วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)124/1 ม.7 ต.ที่วังอ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช80110075-770136 075770144นางสาวโสภา โลหะขจรพันธ์ผศ.ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์นางสุพรรณี โพธิ์ทอง
9วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังถนนชายทะเลปากพนังปากพนัง นครศรีธรรมราช80140075-517383075-518017ดร.สุชาติ เศวตบดีดร.สุชาติ เศวตบดีนายพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
10วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา146 ถนนสุนอนันต์ต.ปากพนังฝั่งตะวันตกอ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช80370075370027075370661จ่าเอกประทีป ทิพย์มาศนางสาวทักษณา ทิพย์มาศนางสาวทักษณา ทิพย์มาศ
11วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน382ต.ร่อนพิบูลยฺ์อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช80130075442008075442008นางสาวพิมพ์จันทร์ พวงทิพย์นางสาวพิมพ์จันทร์ พวงทิพย์นางสาวพิมพ์จันทร์ พวงทิพย์
12วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน384ต.ร่อนพิบูลยฺ์อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช80130075442008075441009นางสาวพิมพ์จันทร์ พวงทิพย์นางสาวพิมพ์จันทร์ พวงทิพย์นางสาวพิมพ์จันทร์ พวงทิพย์
13วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล23/2 หมู่1ต.เสาเภาอ.สิชล นครศรีธรรมราช80340075367020075367020ดร.ประชากร บริบูรณ์นางสาวปรมาภรณ์ บริบูรณ์ดร.ประชากร บริบูรณ์
14วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค166 ม.6กำแพงเซาเมือง นครศรีธรรมราช8028002-1143354 075-763655พงษ์ศิลป์ พิศสุวรรณนางมาอีมะห์ ยีซัน นายเสวก พิศสุวรรณ์
15วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต224/9ตลาดใหญ่เมืองภูเก็ต ภูเก็ต83000076-214147076-214613ดร.สันธยา ชูทรัพย์นายอัมพร โภคานายมนัส ชิณการณ์
16วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ111หน้าเมืองเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี8414009369494600นายสุเทพ เทือกสุบรรณ์นายอวยชัย อินทร์นาคนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
17วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ8/23มะขามเตี้ยเมือง สุราษฎร์ธานี84000077272223077273223นายวรท ศรีไพโรจน์นายวรท ศรีไพโรจน์นางผจงกร ศรีไพโรจน์
18วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์6/8มะขามเตี้ยเมือง สุราษฎร์ธานี84000077219122077219122บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศนายพิสิทธิ์ ยอแซฟนายชนะ กฤตานุพงศ์
19วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ13ต.ท่าข้ามอ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี84130077240208077311411ดร.วีรวัฒน์ วรรณศิริดร.รินทร์ทอง เครือบุญดร.รินทร์ทอง เครือบุญ
20วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจเอเชีย 41ต.วังตะกออ.หลังสวน ชุมพร86110077630802077630803นายประยูร มัยโภานางสมลักษณ์ มัยโภคานางสาวสาริยา มัยโภคา
21วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาถ.รามวิถีต.บ่อยางอ.เมือง สงขลา90000074437631-นายเอกศักดิ์ เทพยานายเอกศักดิ์ เทพยานางจรงรัตน์ เทพยา
22วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา175 ม.8ต.เขารูปช้างอ.เมือง สงขลา90000074-437111074-890574ดร.เอมพิธา จิตต์เสนาดร.เชน สุขสวีนายธีระพล แสงระวี
23วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์9/2 ซอย 26หาดใหญ่หาดใหญ่ สงขลา90110074-253231-074-360080นางประณีต ดิษยะศรินนางสาวรัศมิมาน สัตยารักษ์นางพิมพ์ชนก ณ พัทลุง
24วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้346/45ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ สงขลา90110074-253457074-252432นายนิรัตน์ กาฬพันธุ์นางรัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ แก้วเสนนายนิรัตน์ กาฬพันธุ์
25วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่4 ซอย 5 ถนนเพชรเกษมต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ สงขลา90110074-364948-074-234462ดร.โสภณ สาระวิโรจน์นางสาวจิตจัณ สาระวิโรจน์ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์ ธรรมรักษ์
26วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ406 ถนนธรรมนูญวิถีหาดใหญ่หาดใหญ่ สงขลา90110074-357547 074-357548นายสุพจน์ จันทราชนายสุภาพ จันทราชนางกมรา สะเตโช
27วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่58/4 ม.11 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ท่าช้างบางกล่ำ สงขลา90110074-554333074-554333นายสุชาติ วนิชสุวรรณนางสาวพัชนี วนิชสุวรรณนายบุญเนตร ห้องตรง
28วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม242 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ สงขลา90110074-245110-นายฉัตรวราห์ พัฒโนนายฉัตรวราห์ พัฒโนนายธนวัฒน์ พรหมจินดา
29วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา13/6 หมู่ 6บ้านนาจะนะ สงขลา90130074801727-นางประโลมจิต หมะเต๊ะนายมังโสด หมะเต๊ะนายมังโสด หมะเต๊ะ
30วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ71 หมู่ที่ 7จะโหนงจะนะ สงขลา901300899771193 -นายขดดะรี บินเซ็นนายขดดะรี บินเซ็นนายสมศักดิ์ แหละแอ
31วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชชยการมูฮำมาดีย์57/2จะแหนสะบ้าย้อย สงขลา902100822650321-นายอับดุลกอเดร์ เบ็ญบาเห็มนายอับดุลกอเดร์ เบ็ญบาเห็มนายดัยลามี เบ็ญบาเห็ม
32วิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียน334 ม.2ควนสตอควนโดน สตูล91160074-725998074-725998นายอับดุลลอฮ์ อาเก็ม
33วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง45 ถ.บางรัก - ควนขัน ม.6โคกหล่อเมืองตรัง ตรัง92000075-290416075-290416ดร.จิตประไพ ใจแข็งดร.จิตประไพ ใจแข็งดร.จิตประไพ ใจแข็ง
34วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ72ต.คูหาสวรรค์อ.เมืองพัทลุง พัทลุง93000074-673641074-673641นายคมอัทธ หนูสงนายคมอัทธ หนูสงนางพรศรี หนูสง
35วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ119 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษมนาประดู่โคกโพธิ์ ปัตตานี941800980385088073358335นายกามาล อับดุลวาฮับนางสาวมานาล ศรีริกานนท์ดร.บาเซล อับดุลวาฮับ
36วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี265 ถนน ท่าเสด็จตะลุบันสายบุรี ปัตตานี94110073411093073412215นายนิมุคตาร์ วาบานายนิมุคตาร์ วาบานางสาวมูนาดียา วาบา
37วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาเลขที่ 1 ถนนเทศบาล3ต.สะเตงอ.เมืองยะลา ยะลา95000073-212338073-247565นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญนางสมพร กิติสาธร
38วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารุรกิจยะลา133/25 ถนนพณิชยการสะเตงนอกเมือง ยะลา95000073243977073363138นายจิตเสธ์ จันทรัตน์นางสุนันท์ จันทรัตน์นางวรางคณา วิจิตรพันธ์

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2567